ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด มหาชน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) เป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์นี้, แอปพลิเคชั่น, โซเชียลมีเดีย (Social Media) รวมถึงบริการอื่นภายใต้บริษัทและบริษัทในเครือ ท่านยอมรับว่า การใช้บริการเว็บไซต์, แอปพลิเคชั่น, โซเชียลมีเดีย (Social Media) ช่องทางอื่นของบริษัทถือเป็นการยอมรับ ข้อกําหนดและเงื่อนไขฉบับนี้และการที่ท่านใช้บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่มีการประกาศแก้ไขเพิ่มเติม ดังกล่าวย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขแต่ละครั้งด้วยเช่นเดียวกัน

1. ทรัพย์สินทางปัญญา ท่านตกลงและยอมรับว่าข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง โลโก้และส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์, แอปพลิเคชั่น, และช่องทางอื่นในอนาคตรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้าฐานข้อมูล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว ฯลฯ ที่ปรากฏบนช่องทางของบริษัทเป็นงานที่ได้ รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ลิขสิทธิ์สิทธิและทรัพย์สินของบริษัท ท่านตกลงและรับทราบว่า บริการของบริษัทเป็นเพียงสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าว บทความ สื่อประชาสัมพันธ์รวมถึงบริการอื่นในอนาคตของบริษัทแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทใดๆ ในทางกฎหมาย ท่านตกลงสละสิทธิเรียกร้องในการดำเนินคดีใดๆไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญาต่อบริษัท และกรรมการของบริษัท

2. การใช้บริการ ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านจะใช้บริการของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตาม กฎหมายภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และจะไม่ใช้ช่องทางของบริษัทเพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือ ประโยชน์อื่นใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน นอกจากนี้ท่านตกลงว่าจะไม่กระทำการอย่างใด อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

2.1 ท่านจะไม่ทำซ้ำจัดพิมพ์ขึ้นใหม่ ดัดแปลง ดาวน์โหลด อัพโหลด ติดประกาศ เผยแพร่ ทุกอย่าง เช่น ข้อมูลส่วนบุคล, ข้อความ, ซอฟแวร์, เสียง, เพลง, รูปภาพ, กราฟฟิค, วิดีโอ หรือทำให้ปรากฏต่อสาธารณชน ซึ่งขัด ต่อกฎหมายหรือศีลธรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อนล่วงหน้าซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

 • (ก) ท่านจะไม่แสดงความคิดเห็นหรือโพสต์เผยแพร่เนื้อหาใดๆ ที่มีลักษณะหมิ่นประมาทลามกอนาจาร หยาบคายไม่สุภาพ หรือทำลิงก์ไปยังเว็บไซต์บริการอื่นๆซึ่งขัดต่อกฏหมาย
 • (ข) ท่านจะไม่เผยแพร่บทความของเราในลักษณะของการแชร์ลูกโซ่ หรือใช้บทความของเราในทางที่มิ ชอบต่อกฏหมาย
 • (ค) ท่านจะไม่แสดงความคิดเห็นโพสต์หรือเผยแพร่เนื้อหาใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการข่มขู่หมิ่นประมาท หรือล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้ท่านอื่น
 • (ง) ท่านจะไม่แสดงความคิดเห็น หรือทำหน้าที่แทนผู้ดูแลเว็บมาสเตอร์ของเรา
 • (ฆ) ท่านจะไม่แสดงความคิดเห็น หรือเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยและประเทศอื่น ศาสนา รสนิยมทางเพศ ที่ก่อให้เกิดความแบ่งแยก หรือการทะเลาะวิวาท
 • (จ) ท่านจะไม่ดัดแปลง ทำซ้ำจัดพิมพ์ขึ้นมาใหม่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

2.2 กระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ตามที่กฎหมายกำหนดไม่ว่าโดยวิธีการใด

2.3 ดาวน์โหลด อัพโหลด ติดประกาศ หรือกระทำการใดๆเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเนื้อหา หรือข้อความ งานใดๆ จากเว็บไซต์นี้โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท หรือ ตั้งกระทู้หรือทำให้ปรากฏซึ่งข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท สมาชิกผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตหรือบุคคล ภายนอก

2.4 อัพโหลด ติดประกาศ ส่งอีเมล์หรือ ดำเนินการอื่นใดอันมีผลทำให้เป็นการรบกวน หรือแทรกแซงการ ทำงานของระบบคอมพิวเตอร์โดยการส่งไวรัส (Virus) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ ที่ออกแบบมา เพื่อขัดขวาง ทำลายจำกัดการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์ใน การสื่อสารของสมาชิกของบริษัทหรือ ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตหรือบุคคลภายนอก

2.5 ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ขัดขวาง แทรกแซงการทำงานหรือให้บริการของบริษัท หรือเครื่อง คอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอก อาทิเช่น ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ประเภทม้าโทรจัน (Trojan Horse) ไวรัสในรูปแบบของไทม์บอมส์ (Time Bombs) ฯลฯ

2.6 กระทำการใดๆอันขัดต่อประกาศหรือนโยบายของบริษัทที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้หรือ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทจะประกาศหรือกำหนดขึ้นภายหลัง หากบริษัททราบว่าท่านดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นการขัดต่อข้อกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนดใน เว็บไซต์นี้บริษัทมีสิทธิที่จะระงับการให้บริการแก่ท่านโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าหรืออาจดำเนินการในทางกฎหมาย กับท่านตามที่บริษัทเห็นสมควรได้ทันที บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง การกู้คืนข้อมูล ยุติการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร เมื่อใดก็ได้โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการรับผิดชอบใดๆ ต่อความสูญเสียความเสียหายที่เกิดขึ้น

3. การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นที่ไม่อยู่ในเครือของบริษัท การบริการของเรามีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์แอปพลิเคชั่น หรือช่องทางอื่นของบุคคลภายนอก เมื่อท่าน ออกจากเว็บไซต์แอปพลิเคชั่น หรือช่องทางอื่นของบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา บริการ ความสูญเสียที่เกิดจากไวรัส (Virus) หรือโปรแกรมซอฟแวร์ซึ่งขัดขวาง ทำลายระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคล ภายนอก ถึงแม้ว่าทางบุคคลภายนอกจะเป็นบริษัทพันธมิตร หรือร่วมธุรกิจบางอย่างภายใต้ชื่อของบริษัท เราขอ แนะนำให้ท่านศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการภายในเว็บไซต์ หรือช่องทางของบุคคลภายนอกอย่าง ละเอียดครบถ้วน

4. การปรับเปลี่ยนการบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกบริการหรือส่วนหนึ่งส่วนใดหรือเนื้อหาใด ๆ ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือต่อบุคคลที่สามใด ๆ สำหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยุติการให้บริการ

5. การใช้บริการ RSS Feed บริษัทมีบริการ RSS Feed เพื่อเผยแพร่บทความจากเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทจะอนุญาตให้เว็บไซต์อื่นใช้ เนื้อหาจาก RSS Feed ต่อเมื่อมีการลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

 • 5.1 อนุญาตให้ผู้ใช้ RSS Feed สามารถเผยแพร่เนื้อหาของเราซึ่งประกอบด้วยหัวข้อข่าว, เนื้อหาข่าวและ URL ที่เชื่อมต่อบทความต้นฉบับในเว็บไซต์ของบริษัท บทความใน RSS Feed ผู้นำ RSS Feed ไปใช้ภายใน เว็บไซต์อื่นต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข่าวโดยการโพสต์หัวเรื่องด้วยลิงก์ URL ไปยังบทความต้นฉบับภายใน เว็บไซต์ของบริษัท
 • 5.2 ท่านจะไม่เผยแพร่ RSS Feed ที่ประกอบด้วยเนื้อหา, รูปภาพจาก AP และ Reuters
 • 5.3 ท่านจะเผยแพร่เฉพาะรูปภาพที่เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทและมีเครื่องหมายการค้าของบริษัทเท่านั้น
 • 5.4 ท่านจะไม่เผยแพร่เนื้อหาข่าวจาก RSS Feed ในลักษณะอื่นใดจากที่อธิบายไว้ข้างต้น ท่านไม่สามารถทำซ้ำ ดัดแปลง คัดลอก แก้ไข กระทำอื่นใดที่ทำให้เนื้อหาบิดเบือนจากเนื้อหาต้นฉบับ หรือใช้เพื่อ แสวงหาผลกำไร การกระทำดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน หากมีการกระทำ ใดที่ขัดต่อกฏหมายทางเราขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตามกฏหมายต่อผู้กระทำผิดโดยที่ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • 5.5 หากพบว่าบุคคลอื่นใช้ RSS Feed เผยแพร่เนื้อหาข่าวสารโดยไม่ได้รับอนุญาต ใช้เนื้อหาข่าวของ บริษัทซึ่งขัดต่อกฏหมาย หรือทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ใช้ RSS Feed จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสีย หายตามที่กฏหมายกำหนด

6. การจำกัดความรับผิด ท่านตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูลบางส่วนที่ปรากฏในเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น หรือช่องทางอื่นของ บริษัท ข้อความดังกล่าวเป็นข้อความที่เขียนหรือทำขึ้นโดยบุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการเว็บไซต์บางส่วน ซึ่งไม่ เกี่ยวข้อง และอยู่เหนือความควบคุมของบริษัท บริษัทไม่มีความรับผิดใดๆ ที่เกิดจากเนื้อหาหรือข้อความดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายการฟ้องร้อง เรียกร้อง หรือการกระทำละเมิดใดๆไม่ว่าในทางแพ่งหรือทางอาญา อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือความรับผิดใดๆ ทในทางกฎหมายซึ่งมีผลกระทบต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทรัพย์สิน สิทธิ์หรือ ทรัพย์สินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะโดยความผูกพันตามสัญญา ละเมิด ความรับผิดทางอาญา หรือโดยประการอื่น ข้อยกเว้นความรับผิดของบริษัทดังกล่าวนี้ให้รวมไปถึงความผิดพลาดจากการให้บริการข่าวหรือบทความ รับส่งข้อมูลหรือการกระทำการใดๆของบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ผู้ให้บริการร่วมหรือผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตอื่นๆ

7. ข้อสละสิทธิในเนื้อหาของบริษัท ข้อความ ภาพวาดหรือข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์, แอปพลิเคชั่น และช่องทางอื่นของบริษัทบางส่วนเป็นการ รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาเพื่อเป็นข้อมูล ความรู้และ ประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการซึ่งบริษัทได้ใช้ความพยายาม อย่างเต็มที่ในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้อง และทันสมัย (Update) อยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่รับรอง ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง และความทันสมัย (Update) ของข้อมูลดังกล่าว ท่านตกลงและยอมรับว่า บริษัท ไม่มีอำนาจในการดูแลควบคุมข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เนื่องจากการให้บริการของบริษัทเป็นเพียงสื่อกลางใน การให้บริการข้อมูลข่าวหรือ บทความแก่ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

8. นโยบายระงับข้อพิพาท ท่านรับทราบว่าการดำเนินการให้บริการเนื้อหาต่างๆ บนช่องทางของบริษัทเป็นการประมวลผลโดยเครื่อง คอมพิวเตอร์อุปกรณ์อื่น เช่น สมาร์ทโฟน โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นในอนาคต โดยอัตโนมัติซึ่งอยู่เหนือ ความควบคุมของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท บริษัทไม่สามารถตรวจสอบเนื้อหา รูปภาพ หรือข้อความ ทั้งหมดได้ดังนั้น เพื่อเป็นการระงับข้อพิพาทต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการของบริษัท หากผู้ใช้บริการ ประสบปัญหาหรือได้รับความเสียหายจากข้อความ เนื้อหา หรือ บริการใดๆรวมถึงการละเมิดสิทธิและสิทธิ ทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่ปรากฏบนช่องทางของบริษัท เช่น เว็บไซต์แอปพลิเคชั่น โซเชียลมีเดีย หรือช่องทางอื่น ของบริษัท บริษัทมีนโยบายในการระงับข้อพิพาทต่างๆ ดังนี้

 • 1) ผู้ที่ได้รับความเสียหายต้องดำเนินการแจ้งข้อเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนแก่พนักงานของบริษัทตาม ที่อยู่ข้างล่างนี้โดยระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้
 • (ก) ชื่อ ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้
 • (ข) หมายเลขโทรศัพท์ / อีเมล์ที่สามารถติดต่อได้
 • (ค) รายละเอียดของข้อร้องเรียนและ/หรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย (ถ้ามี)
 • (ง) ข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำหรือคำร้องที่ต้องการให้บริษัทดำเนินการ
 • 2) ท่านต้องดำเนินการแจ้งข้อเรียกร้องหรือข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยติดต่อมายัง ถึง : ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท : เนชั่น ดิจิทัล คอนเทนต์ จำกัด โทรศัพท์ : 0-2338-3333 ต่อ 2580 หรือ 2532 E-Mail : [email protected] ภายหลังจากบริษัทรับทราบข้อเรียกร้องดังกล่าวแล้ว บริษัทจะดำเนินการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องและแจ้ง ให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้ได้รับมอบหมายของบริษัททราบ โดยจะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ท่านได้แจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีเนื้อหาตามที่บริษัทระบุไว้ข้างต้น ในระหว่างการดำเนินการดังกล่าว ท่านตกลงที่จะไม่ดำเนินคดีหรือท่านสละสิทธิในการดำเนินคดีไม่ว่าใน ทางแพ่งหรือทางอาญากับบริษัท เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

9. การชดเชยค่าเสียหาย ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านจะให้ความร่วมมือกับบริษัทในการดำเนินการต่างๆเพื่อแก้ไขและยุติปัญหา ที่เกิดจากการผิดสัญญาการละเมิด หรือ ปัญหาข้อกฎหมายอื่นๆกับบริษัทอย่างเต็มที่รวมทั้งตกลงและปกป้องไม่ ให้บริษัท กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทในเครือถูกฟ้องร้องหรือเรียกร้อง ค่าเสียหายจาก บุคคลภายนอก หากท่านกระทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆในเว็บไซต์นี้ท่านจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษัท ตามที่กฎหมายกำหนด

10. การแก้ไขเพิ่มเติม บริษัทขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมตัดทอน บรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ทีระบุไว้ในเว็บไซต์นี้โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

11. กฎหมายที่ใช้บังคับ หากเกิดข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดจากการให้บริการของบริษัท อันเนื่องมาจากเว็บไซต์แอปพลิเคชั่น และช่อง ทางอื่นของบริษัท ท่านและบริษัทตกลงใช้กฎหมายไทยในการระงับข้อพิพาทการใช้บริการในเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น หรือช่องทางอื่นของบริษัท ถือเป็นการตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้และการที่ท่านใช้ บริการภายหลังจากการมีการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ของบริษัทในอนาคต ย่อมถือว่าท่าน ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว