ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คนใหม่ ดูแล กพร.สป.

1.30K 10
ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คนใหม่ ดูแล กพร.สป.

(17 มีนาคม 2563) ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช เข้ารับตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดย นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบอำนาจให้ กำกับ ดูแลและปฏิบัติราชการแทนในราชการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 570/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน และงานตามนโยบายของ รมว. ศธ. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ

ซึ่งมี นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นที่ปรึกษา และประธาน เป็นนายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการ จัดตั้งศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา ซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ (ศคพ.) โดยเป็นงานขับเคลื่อนร่วมกันระหว่าง สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งจะสร้างทีมที่จะลงพื้นที่อย่างรวดเร็ว ดำเนินการแก้ไขและประสานทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้มีเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นอีก

 และในวันที่ 18 มีนาคม 2563 ผอ.สมภพ อุณหชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมเพื่อรับนโยบายเพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย ในการประชุม มีการชี้แจงภารกิจที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ภารกิจอยู่ระหว่างการดำเนินการและภารกิจในระยะต่อไป  พร้อมทั้งชี้แจงถึงปัญหาและอุปสรรค ที่เกิดขึ้นในแต่ละงานและผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ 

ซึ่งภารกิจที่สำคัญคือ โครงการ Matrix Oraganization ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนในพื้นที่จังหวัดนำร่อง 6 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี เชียงใหม่ สตูล อุบลราชธานี ชลบุรีและกรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความซ้ำซ้อนของภารกิจแต่ละหน่วยงาน และร่วมบูรณาการหน่วยงานจากทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ จากอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ ภายใต้การดำเนินการของศึกษาธิการจังหวัด ซี่ง นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกันของทุกหน่วยงานโดยใช้พื้นที่เป็นฐานตามนโยบายของ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีภาพความสำเร็จของงานตามบริบทของแต่ละจังหวัด และเน้นความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ ที่ช่วยตอบโจทย์ทั้งเรื่องกำลังการผลิต อัตราการเข้าเรียน เพิ่มจำนวนนักเรียนอาชีวะ เข้าสู่ตลาดแรงงาน การใช้นวัตกรรมและแหล่งการเรียนรู้ร่วมกันทั้งจังหวัด การแบ่งปันความรู้จากคุณครูที่จบเอกวิชาเฉพาะทางร่วมกัน เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีงานการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งถือเป็นการสานต่อการดำเนินการดังกล่าวให้ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของภารกิจ และสร้างความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย และภารกิจงานการประเมินและติดตามผลตัวชี้วัดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนาระบบราชการ  และประมวลผลข้อมูลเพื่อความรวดเร็วและทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันสอดรับกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในด้านการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานทั้งระบบ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งภารกิจการสร้างการรับรู้ที่มีประสิทธิภาพ ผ่านการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจในเป้าหมายภารกิจของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อสะท้อนผลของตัวชี้วัดในภาพรวมของกระทรวง และนำผลมาพัฒนาในปีต่อไปในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้อยู่ในระดับสากลในทุกภูมิภาคของประเทศต่อไป


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์